Cwricwlwm Bl.7

Cyflwyniad i Gwricwlwm Blwyddyn 7

Yma yn Ysgol David Hughes rydym yn selio cwricwlwm blwyddyn 7 o amgylch 6 Maes Dysgu a Phrofiad: Iechyd a Lles; Y Celfyddydau Mynegiannol; Y Dyniaethau; Gwyddoniaeth a Thechnoleg; Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu a Mathemateg a Rhifedd.

Mae’r wybodaeth, sgiliau a phrofiadau a gaiff ein dysgwyr o fewn y meysydd hyn eu harwain tua’r pedwar diben o fod yn:

  • ddysgwyr uchelgeisiol a galluog sy’n barod i ddysgu gydol eu bywydau
  • gyfranwyr mentrus a chreadigol sy’n barod i chwarae rhan lawn mewn bywyd a gwaith
  • ddinasyddion egwyddorol a gwybodus sy’n barod i fod yn ddinasyddion yng Nghymru a’r byd
  • unigolion iach a hyderus sy’n barod i fyw bywyd cyflawn fel aelodau gwerthfawr o gymdeithas.

Mae datblygu sgiliau Cymhwysedd Digidol, Llythrennedd a Rhifedd yn greiddiol i’n gwaith a rhinweddau fel dyfalbarhad a dysgu’n annibynnol yn cael eu hyrwyddo ymhopeth a gwnawn.  Yn ddiweddar, rydym wedi datblygu ein defnydd o ddysgu cyfunol gan wneud y gorau o dechnoleg pwrpasol i sicrhau’r profiadau dysgu gorau.

Mae’r dysgwyr yn gweithio mewn grwpiau gallu cymysg gyda ffrindiau gan sicrhau eu bod yn hapus a’n llwyddo yn yr ysgol. 

Ffordd Pentraeth, Porthaethwy, Ynys Môn, LL59 5SS
Ffôn: 01248 712287 • E-bost: post@ysgoldavidhughes.org