Ffordd Pentraeth, Porthaethwy, Ynys Môn, LL59 5SS
Ffôn: 01248 712287 • Ffacs: 01248 713919 • E-bost: post@ysgoldavidhughes.org

Croeso i Ysgol David Hughes...

Mae Ysgol David Hughes yn gwasanaethu dalgylch de ddwyrain Môn, ardal amaethyddol yn bennaf gyda pheth diwydiant ysgafn sy’n nodweddiadol o’r ardal.

Mae hon yn ysgol gyfun ddwyieithog gyda thua 1105 o ddisgyblion rhwng 11-18 oed a thua 81 o athrawon yn ogystal â 42 o staff cefnogol.

Ein nod yw darparu i’r disgyblion addysg eang sy’n cynnwys elfennau cyfathrebu, llythrennedd, rhifedd, gwyddoniaeth, dyniaethau, celfyddydau mynegiannol, sgiliau ymarferol a thechnoleg. Mae llawer o bynciau yn defnyddio agweddau ar dechnoleg gwybodaeth ac rydym wedi buddsoddi’n sylweddol yn y maes hwn yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

Mae gan yr ysgol hefyd ganolfan chwaraeon fodern sy’n cynnwys neuadd ddawns, ystafell ffitrwydd a neuadd chwaraeon fawr. Mae’r ganolfan hon yn agored i’r cyhoedd gyda’r nos ac ar benwythnosau.

Caiff disgyblion gyfle i gyfrannu tuag at wneud penderfyniadau drwy gyfrwng Cynghorau Blwyddyn a Chyngor Ysgol.

UCAS Widget


Twitter

Hysbysfwrdd

Dydd Mawrth, 6 Chwefror 2018 - 3.40pm - Noson Rhieni Blwyddyn 9

Dydd Gwener, 9 Chwefror 2018- HMS - dim ysgol i'r disgyblion

Dydd Llun, 12 Chwefror - Dydd Gwener, 16 Chwefror - Gwyliau Hanner Tymor

Bydd yr ysgol yn ail-agor, dydd Llun, 19 Chwefror 2018

Dydd Mawrth, 20 Chwefror 2018 - 3.40pm - Noson Rhieni Blwyddyn 12+13

Map

Gwybodaeth Pwysig i Rhieni

- Ffair ADY a Chynhwysiad - dydd Mawrth, 21/11/17 rhwng 2.30pm a 6.30pm yn Ysgol Gyfun Llangefni - cliciwch yma
- Colofnau CA5 2017 - 2018 - cliciwch yma
- Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol 2017 - Gwybodaeth i rieni a gofalwyr - cliciwch yma
- Noson Diogelwch ar y Rhyngrwyd i Rieni - cliciwch yma
- Llawlyfr Blwyddyn 12 - cliciwch yma
- CA4 2017-2018 - cliciwch yma
- Opsiynau Blwyddyn 9 ar gyfer Medi 2017 - cliciwch yma
- Dehongli'r Canlyniadau Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol - Canllaw animeiddiedig i rieni/gofalwyr - cliciwch yma
- Bwletin Rhieni - Chweched YDH - rhifyn 2 - cliciwch yma
- Bwletin Rhieni - Chweched YDH - rhifyn 1 - cliciwch yma
- Ffurflen Gais - Chweched Dosbarth Ysgol David Hughes - cliciwch yma
- Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol 2016 - Gwybodaeth i rieni a gofalwyr - cliciwch yma
- Noson Agored y Chweched Ddosbarth - cliciwch yma

>>> darllen mwy

Calendr Ysgol David Hughes 2017 - 2018

image

Cliciwch yma i weld y calendr i 2017 - 2018


Swyddi

Yn eisiau ar gyfer 1 Medi 2018:

Athro/Athrawes Mathemateg (cyfnod mamolaeth)

Cysylltwch â'r ysgol ar 01248 712287 am fanylion a ffurflen gais.

Dyddiad cau: hanner dydd, dydd Gwener, 9 Chwefror 2018.