Ffordd Pentraeth, Porthaethwy, Ynys Môn, LL59 5SS
Ffôn: 01248 712287 • E-bost: post@ysgoldavidhughes.org

Croeso i Ysgol David Hughes...

Mae Ysgol David Hughes yn gwasanaethu dalgylch de ddwyrain Môn, ardal amaethyddol yn bennaf gyda pheth diwydiant ysgafn sy’n nodweddiadol o’r ardal.

Mae hon yn ysgol gyfun ddwyieithog gyda thua 1140 o ddisgyblion rhwng 11-18 oed a thua 79 o athrawon yn ogystal â 49 o staff cefnogol.

Ein nod yw darparu i’r disgyblion addysg eang sy’n cynnwys elfennau cyfathrebu, llythrennedd, rhifedd, gwyddoniaeth, dyniaethau, celfyddydau mynegiannol, sgiliau ymarferol a thechnoleg. Mae llawer o bynciau yn defnyddio agweddau ar dechnoleg gwybodaeth ac rydym wedi buddsoddi’n sylweddol yn y maes hwn yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

Mae gan yr ysgol hefyd ganolfan chwaraeon fodern sy’n cynnwys neuadd ddawns, ystafell ffitrwydd a neuadd chwaraeon fawr. Mae’r ganolfan hon yn agored i’r cyhoedd gyda’r nos ac ar benwythnosau.

Caiff disgyblion gyfle i gyfrannu tuag at wneud penderfyniadau drwy gyfrwng Cynghorau Blwyddyn a Chyngor Ysgol.

GWYBODAETH DDIWEDDARAF

Neges o Ysgol David Hughes:
Yn anffodus, ni fyddwn yn gallu cynnal Noson Agored eleni.
Rydym yn y broses o lunio Noson Agored Rithiol a fydd ar gael ar-lein yn ystod mis Tachwedd.
Mwy o fanylion i ddilyn yn fuan.

Llythyrau Rieni a Gwarcheidwad:

24.08.2020 Canllawiau I Rieni a Disgyblion Medi 2020


Gwybodaeth Bwysig i Rhieni

>>> darllen mwy

Seremoni Gwobrwyo Disgyblion 2019-20

Croeso i
Flwyddyn 6


 

Taith o amgylch yr ysgol hefo Blwyddyn 12

 

UCAS Widget


 

 

System Noson Rieni

 

Parents Evening System

Bwcio Apwyntiadau - cliciwch yma

 

 ADYaCh

Gwefan ADY a Ch Gwynedd ac Ynys Môn - cliciwch yma


 

Gyrfaoedd

Gyrfa Cymru a’ch Ysgol chi
Cliciwch ar y linc isod am fwy o fanylion

Gyrfa Cymru a’ch Ysgol chi

Show my Homework

Login
Cliciwch ar y linc isod i ddefnyddio ap "Show my Homework".

Fideo


Mae'r fideo isod yn esbonio sut i ddefnyddio'r ap.

Twitter

Hysbysfwrdd

26 - 30 Hydref 2020 - Gwyliau Hanner Tymor yr Hydref

 

Map
Gwyliau Ysgol a Diwrnodau HMS 2020 - 2021

Poster Tymor

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Swyddi

Yn eisiau ar gyfer 1 Ionawr 2021: