Ffordd Pentraeth, Porthaethwy, Ynys Môn, LL59 5SS
Ffôn: 01248 712287 • E-bost: post@ysgoldavidhughes.org

Croeso i Ysgol David Hughes...

Mae Ysgol David Hughes yn gwasanaethu dalgylch de ddwyrain Môn, ardal amaethyddol yn bennaf gyda pheth diwydiant ysgafn sy’n nodweddiadol o’r ardal.

Mae hon yn ysgol gyfun ddwyieithog gyda thua 1140 o ddisgyblion rhwng 11-18 oed a thua 79 o athrawon yn ogystal â 49 o staff cefnogol.

Ein nod yw darparu i’r disgyblion addysg eang sy’n cynnwys elfennau cyfathrebu, llythrennedd, rhifedd, gwyddoniaeth, dyniaethau, celfyddydau mynegiannol, sgiliau ymarferol a thechnoleg. Mae llawer o bynciau yn defnyddio agweddau ar dechnoleg gwybodaeth ac rydym wedi buddsoddi’n sylweddol yn y maes hwn yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

Mae gan yr ysgol hefyd ganolfan chwaraeon fodern sy’n cynnwys neuadd ddawns, ystafell ffitrwydd a neuadd chwaraeon fawr. Mae’r ganolfan hon yn agored i’r cyhoedd gyda’r nos ac ar benwythnosau.

Caiff disgyblion gyfle i gyfrannu tuag at wneud penderfyniadau drwy gyfrwng Cynghorau Blwyddyn a Chyngor Ysgol.

Seremoni Gwobrwyo Disgyblion 2019-20

Croeso i
Flwyddyn 6


 

Taith o amgylch yr ysgol hefo Blwyddyn 12

 

Opsiynau Cyfnod Allweddol 4


 

System Noson Rieni

 

Parents Evening System

Bwcio Apwyntiadau - cliciwch yma

 

ADYaCh

Gwefan ADY a Ch Gwynedd ac Ynys Môn - cliciwch yma

Os oes ganddo' chi unrhyw ymholiad ADY cysylltwch â Mrs Mari Roberts neu Mrs Anthea Warrington trwy dderbynfa'r ysgol.

Gyrfaoedd

Gyrfa Cymru a’ch Ysgol chi
Cliciwch ar y linc isod am fwy o fanylion

Gyrfa Cymru a’ch Ysgol chi

Show my Homework

Login
Cliciwch ar y linc isod i ddefnyddio ap "Show my Homework".

Fideo


Mae'r fideo isod yn esbonio sut i ddefnyddio'r ap.

Twitter

Hysbysfwrdd

Dydd Llun, 31 Mai 2021 - Dydd Gwener, 4 Mehefin 2021 - Gwyliau Hanner Tymor Sulgwyn

 

Map
Gwyliau Ysgol a Diwrnodau HMS 2020 - 2021

Poster Gwyliau Ysgol a Diwrnodau HMS 2020 - 2021

Cliciwch yma i lawr lwytho wybodaeth Gwyliau Ysgol a Diwrnodau HMS 2020 - 2021


Swyddi

Yn eisiau ar gyfer 1 Medi 2021: 

Swyddog Cefnogi Ysgol Lefel 3 (Gweinyddol)

Hyd at 37 awr yr wythnos yn ystod tymor yr ysgol (39.8 wythnos) - parhaol

Gweler gwefan Cyngor Sir Ynys Môn am fwy o wybodaeth a ffurflen gais

Dyddiad cau: hanner dydd, dydd Gwener, 4 Mehefin 2021

 

Swyddog Cefnogi Ysgol Lefel 4 (Gweinyddol)

Hyd at 37 awr yr wythnos yn ystod tymor yr ysgol (39.8 wythnos) - parhaol

Gweler gwefan Cyngor Sir Ynys Môn am fwy o wybodaeth a ffurflen gais

Dyddiad cau: hanner dydd, dydd Gwener, 4 Mehefin 2021