Ffordd Pentraeth, Porthaethwy, Ynys Môn, LL59 5SS
Ffôn: 01248 712287 • E-bost: post@ysgoldavidhughes.org

Croeso i Ysgol David Hughes...

Mae Ysgol David Hughes yn gwasanaethu dalgylch de ddwyrain Môn, ardal amaethyddol yn bennaf gyda pheth diwydiant ysgafn sy’n nodweddiadol o’r ardal.

Mae hon yn ysgol gyfun ddwyieithog gyda thua 1141 o ddisgyblion rhwng 11-18 oed a thua 86 o athrawon yn ogystal â 55 o staff cefnogol.

Ein nod yw darparu i’r disgyblion addysg eang sy’n cynnwys elfennau cyfathrebu, llythrennedd, rhifedd, gwyddoniaeth, dyniaethau, celfyddydau mynegiannol, sgiliau ymarferol a thechnoleg. Mae llawer o bynciau yn defnyddio agweddau ar dechnoleg gwybodaeth ac rydym wedi buddsoddi’n sylweddol yn y maes hwn yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

Mae gan yr ysgol hefyd ganolfan chwaraeon fodern sy’n cynnwys neuadd ddawns, ystafell ffitrwydd a neuadd chwaraeon fawr. Mae’r ganolfan hon yn agored i’r cyhoedd gyda’r nos ac ar benwythnosau.

Caiff disgyblion gyfle i gyfrannu tuag at wneud penderfyniadau drwy gyfrwng Cynghorau Blwyddyn a Chyngor Ysgol.

GWYBODAETH DDIWEDDARAF


Llythyrau Rieni a Gwarcheidwad:

>>> Llythyrau

Gwybodaeth Bwysig i Rhieni

>>> Gwybodaeth bwysig

Seremoni Gwobrwyo Disgyblion 19-20


Neges gan Blwyddyn 7 i Blwyddyn 6


Taith o amgylch yr ysgol hefo Bl. 12


 

CA3

CA3

CA4

CA4

CA5

CA5

Chweched Dosbarth

Chweched Dosbarth

System Noson Rieni

 

Parents Evening System

Bwcio Apwyntiadau

 

ADYaCh

Gwefan ADY a Ch Gwynedd ac Ynys Môn

Os oes ganddo' chi unrhyw ymholiad ADY cysylltwch â Mr Tom Williams trwy dderbynfa'r ysgol.

Gyrfaoedd

Gyrfa Cymru a’ch Ysgol chi

Gyrfa Cymru a’ch Ysgol chi

Mwy o fanylion am Yrrfa Cymru yma

Twitter

Hysbysfwrdd

Bydd yr ysgol yn cau am wyliau'r Haf, bnawn Gwener, 19eg o Orffennaf 2024.

Dydd Iau, 15fed o Awst - Canlyniadau Arholiadau Lefel UG/A

Dydd Iau, 22ain o Awst - Canlyniadau Arholiadau TGAU

Dydd Llun, 2il o Fedi - diwrnod HMS, dim ysgol i'r disgyblion

Dydd Mawrth, 3ydd o Fedi - diwrnod HMS, dim ysgol i'r disgyblion.

Dydd Mercher, 4ydd o Fedi - YSGOL AR AGOR I BAWB.

 

Map
Swyddi

Ar gyfer 1 Medi 2024: