Ffordd Pentraeth, Porthaethwy, Ynys Môn, LL59 5SS
Ffôn: 01248 712287 • E-bost: post@ysgoldavidhughes.org

Croeso i Ysgol David Hughes...

Mae Ysgol David Hughes yn gwasanaethu dalgylch de ddwyrain Môn, ardal amaethyddol yn bennaf gyda pheth diwydiant ysgafn sy’n nodweddiadol o’r ardal.

Mae hon yn ysgol gyfun ddwyieithog gyda thua 1140 o ddisgyblion rhwng 11-18 oed a thua 79 o athrawon yn ogystal â 49 o staff cefnogol.

Ein nod yw darparu i’r disgyblion addysg eang sy’n cynnwys elfennau cyfathrebu, llythrennedd, rhifedd, gwyddoniaeth, dyniaethau, celfyddydau mynegiannol, sgiliau ymarferol a thechnoleg. Mae llawer o bynciau yn defnyddio agweddau ar dechnoleg gwybodaeth ac rydym wedi buddsoddi’n sylweddol yn y maes hwn yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

Mae gan yr ysgol hefyd ganolfan chwaraeon fodern sy’n cynnwys neuadd ddawns, ystafell ffitrwydd a neuadd chwaraeon fawr. Mae’r ganolfan hon yn agored i’r cyhoedd gyda’r nos ac ar benwythnosau.

Caiff disgyblion gyfle i gyfrannu tuag at wneud penderfyniadau drwy gyfrwng Cynghorau Blwyddyn a Chyngor Ysgol.

Seremoni Gwobrwyo Disgyblion 19-20


Neges i rieni Bl 6 Haf 2021


Taith o amgylch yr ysgol hefo Bl. 12


 

Chweched Dosbarth

Llawlyfr bl9

Chweched Dosbarth

Prosbectws Chweched Dosbarth

Prosbectws Cyffredinol y 6ed Dosbarth(Pdf)

Cyhoeddwyd ar Mawrth 3, 2021

Llawlyfr Blwyddyn 9

Llawlyfr bl9

Llawlyfr Opsiynau Blwyddyn 9

Opsiynau Cyfnod Allweddol 4


 

Dewisiadau CA4 - 2022-2023

colofnau bl9

Dewisiadau Cyfnod Allweddol 4 - 2022-2023

Dewisiadau CA5 - 2022-2023

Colofnau CA5 2022-2023

Dewisiadau CA5 - 2022-2023

System Noson Rieni

 

Parents Evening System

Bwcio Apwyntiadau

 

ADYaCh

Gwefan ADY a Ch Gwynedd ac Ynys Môn

Os oes ganddo' chi unrhyw ymholiad ADY cysylltwch â Mrs Mari Roberts neu Mrs Anthea Warrington trwy dderbynfa'r ysgol.

Gyrfaoedd

Gyrfa Cymru a’ch Ysgol chi
Cliciwch ar y linc isod am fwy o fanylion

Gyrfa Cymru a’ch Ysgol chi

Show my Homework

Login
Cliciwch ar y linc isod i ddefnyddio ap "Show my Homework".

 

 

Llawlyfr YDH ar gyfer Medi 2022

Twitter

Hysbysfwrdd

Dydd Gwener 01/07/2022 - DIWRNOD HMS - DIM YSGOL I'R DISGYBLION

 

Map
Gwyliau Ysgol a Diwrnodau HMS 2021 - 2022

Poster Gwyliau Ysgol a Diwrnodau HMS 2021 - 2022

Cliciwch yma i lawr lwytho Gwybodaeth Gwyliau Ysgol a Diwrnodau HMS 2021 - 2022


Swyddi