Ffordd Pentraeth, Porthaethwy, Ynys Môn, LL59 5SS
Ffôn: 01248 712287 • Ffacs: 01248 713919 • E-bost: post@ysgoldavidhughes.org

Croeso i Ysgol David Hughes...

Mae Ysgol David Hughes yn gwasanaethu dalgylch de ddwyrain Môn, ardal amaethyddol yn bennaf gyda pheth diwydiant ysgafn sy’n nodweddiadol o’r ardal.

Mae hon yn ysgol gyfun ddwyieithog gyda thua 1105 o ddisgyblion rhwng 11-18 oed a thua 81 o athrawon yn ogystal â 42 o staff cefnogol.

Ein nod yw darparu i’r disgyblion addysg eang sy’n cynnwys elfennau cyfathrebu, llythrennedd, rhifedd, gwyddoniaeth, dyniaethau, celfyddydau mynegiannol, sgiliau ymarferol a thechnoleg. Mae llawer o bynciau yn defnyddio agweddau ar dechnoleg gwybodaeth ac rydym wedi buddsoddi’n sylweddol yn y maes hwn yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

Mae gan yr ysgol hefyd ganolfan chwaraeon fodern sy’n cynnwys neuadd ddawns, ystafell ffitrwydd a neuadd chwaraeon fawr. Mae’r ganolfan hon yn agored i’r cyhoedd gyda’r nos ac ar benwythnosau.

Caiff disgyblion gyfle i gyfrannu tuag at wneud penderfyniadau drwy gyfrwng Cynghorau Blwyddyn a Chyngor Ysgol.

Noson Agored y Chweched Dosbarth

image

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

UCAS Widget

 

 

Bwcio Apwyntiadau Noson Rieni - cliciwch yma

Parents Evening System

Gwefan ADY a Chynhwysiad Gwynedd ac Ynys Môn

 

Gwefan ADY a Chynhwysiad Gwynedd ac Ynys Môn - cliciwch yma


Show my Homework

Login

Cliciwch ar y linc isod i ddefnyddio ap "Show my Homework".

Video

Mae'r fideo isod yn esbonio sut i ddefnyddio'r ap.

Twitter

Hysbysfwrdd

Nos Fercher, 25/09/2019 6.00pm - Noson Croeso i'r Chweched (Blwyddyn 12 a'u rhieni)

Map

Gwybodaeth Bwysig i Rhieni

- Llawlyfr Blwyddyn 12 ar gyfer Medi 2019 - cliciwch yma
- Colofnau CA5 2019 - 2020 - cliciwch yma
- Noson Agored y Chweched Dosbarth - cliciwch yma
- Hysbysiad Preifatrwydd Ysgol David Hughes - cliciwch yma
- Dyddiadau Allweddol - cliciwch yma
- Sesiynau Gwybodaeth ADY I Rieni - cliciwch yma
- Cyfarwyddyd ar Reoli Heintiau yng Ngogledd Cymru - cliciwch yma
- Profion Darllen a Rhifedd yng Nghymru – 2018, gwybodaeth i rieni a gofalwyr plant ym Mlynyddoedd 2 i 9 - cliciwch yma
- Profion Cenedlaethol Darllen a Rhifedd 2018 - amserlen - cliciwch yma
- CA4 2018-2019 - cliciwch yma
- Opsiynau Blwyddyn 9 ar gyfer Medi 2018 - cliciwch yma
- Dehongli'r Canlyniadau Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol - Canllaw animeiddiedig i rieni/gofalwyr - cliciwch yma
- Ffurflen Gais - Chweched Dosbarth Ysgol David Hughes - cliciwch yma
- Noson Agored y Chweched Ddosbarth - cliciwch yma

>>> darllen mwy

Gwyliau Ysgol a Diwrnodau HMS 2018 - 2019

image

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Swyddi

Swydd wag: Athro/Athrawes Cymraeg a'r BAC (dros dro – cyfnod mamolaeth) Cysylltwch â'r ysgol ar 01248 712287 am fanylion a ffurflen gais. Dyddiad cau: hanner dydd, dydd Gwener 20 Medi 2019